HET OUDSTE BROMFIETSBLAD TER WERELD!

NU TE KOOP

Privacyverklaring Target Press – uitgever van Bromfiets,

HET OUDSTE BROMFIETSBLAD TER WERELD

 

Beste Bromfiets liefhebber,

Target Press (Bromfiets magazine) hecht veel waarde aan uw privacy. Gezien de nieuwe Europese privacywetgeving, hebben we ons privacy beleid bijgewerkt. Hiermee geven we meer inzicht in de gegevens die we verzamelen, hoe we deze gegevens gebruiken en opslaan en met wie we deze gegevens delen.

 

PRIVACY Verklaring

Via onze website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Target Press acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
  • Target Press is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze webwinkel https://shop.targetpress.nl/ ,  op BromfietsForum.nl en via rechtstreekse mail aan de redactie van Bromfiets of Target Press verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • E-mailadres

 

Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

 

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van nieuwe producten en diensten per e-mail of via social media.

 

Mailverkeer

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een mail aan ons. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard  of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Het is soms noodzakelijk om de door u verstrekte gegevens door te sturen naar personen die betrokken zijn bij de beantwoording/uitvoering van uw vraag/verzoek. Dit kunnen zijn: redacteurs, acquisiteurs, reporters, vormgevers en magazineverzenders.

 

Cookies

In onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe en hoeveel bezoekers onze webwinkel gebruiken.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig is. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via info@bromfiets.nl

U kunt ons ook een verzoek sturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Target Press

Ambachtweg 2,

2841LZ Moordrecht

Info@bromfiets.nl

info@targetpress.nl

© 2023 Bromfiets / Target Press -